Home Page Premium HTML Map

 

18   sat-guaranteed

Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018

Όροι εγγραφής στο GRTIPS

Μελετήστε τους όρους εγγραφής στο GRTIPS που διαβάζετε στην φόρμα εγγραφής. Οι συνδρομητές δεν χρειάζεται παρά να διαβάσουν και να αποδεχτούν μία μόνο φορά αυτούς τους όρους για να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχει το GRTIPS, καταβάλλοντας το ισχύον τίμημα της συνδρομής με τον τρόπο που αναγράφεται στην φόρμα εγγραφής.

Όροι παροχής υπηρεσιών

Για τη χρήση των υπηρεσιών του GRTIPS υποχρεούστε να παρέχετε τα πλήρη και ακριβή προσωπικά στοιχεία σας, όπως θα σας ζητηθούν από την φόρμα εγγραφής. Σε περίπτωση που θα παράσχετε ανακριβείς ή μη τρέχουσες πληροφορίες, το GRTIPS έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει την εγγραφή σας και να μην επιτρέψει μελλοντική χρήση των υπηρεσιών του. Στο GRTIPS ενδιαφερόμαστε για την ασφάλεια και την προστασία του απορρήτου όλων των χρηστών και δεσμευόμαστε να μην προβούμε σε καμία δημοσίευση των προσωπικών σας στοιχείων, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Επίσης, υπογραμμίζουμε ότι απαγορεύεται απολύτως η χρήση των υπηρεσιών από παιδιά κάτω των 18 ετών. Οι υπηρεσίες απευθύνονται μόνο σε ενηλίκους. Επομένως, οι γονείς και κηδεμόνες έχουν ευθύνη να προστατεύσουν τα ανήλικα τέκνα τους και να μην τους επιτρέπουν την χρήση των υπηρεσιών.

Κατά τη διαδικασία εγγραφής στις υπηρεσίες του GRTIPS επιλέγετε ένα password και ένα username για τον λογαριασμό σας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να τηρήσετε απόρρητο το password και το username σας, και έχετε πλήρη ευθύνη για κάθε δραστηριότητα που γίνεται με χρήση του δικού σας password ή/και user name. Δεν επιτρέπεται αυστηρώς η χρήση των προσωπικών σας password και username από τρίτους, που δεν φέρουν τα ακριβή στοιχεία της εγγραφής σας ως μέλος του GRTIPS.

Το περιεχόμενο των υπηρεσιών τουGRTIPS είναι αποκλειστικά συμβουλευτικού, πληροφοριακού, ειδησεογραφικού χαρακτήρα και αφορά την παροχή πληροφοριών, επισημάνσεων και ειδήσεων απευθυνόμενων προς τους συνδρομητές σχετικά με την ενημέρωση τους για θέματα που αφορούν την ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε στοίχημα προκαθορισμένης ή μη απόδοσης που διεξάγεται νόμιμα και σε πάσης φύσεως ατομικά ή ομαδικά παιχνίδια ή σε γεγονότα η φύση των οποίων προσφέρεται για διεξαγωγή νομίμου στοιχήματος, με δική τους αποκλειστική ευθύνη και οικονομικό κίνδυνο.

Το GRTIPS δεν φέρει και δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τις αποφάσεις οποιουδήποτε χρήστη των υπηρεσιών περί της καθ' οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχής αυτού σε δελτίο ή δελτία στοιχήματος ή στοιχημάτων οποιασδήποτε μορφής καθώς και τυχόν οικονομικούς κινδύνους συμμετοχής σε τέτοιο στοίχημα που αναλήφθηκε ή πρόκειται να αναληφθεί από οποιοδήποτε χρήστη των υπηρεσιών με βάση τις συμβουλές, επισημάνσεις, πληροφορίες, ειδήσεις, προγνωστικά και αποτελέσματα που παρέχονται ή προβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο από τις υπηρεσίες.

Οι πληροφορίες, συμβουλές, ειδήσεις, επισημάνσεις και προγνωστικά που παρέχονται και προβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο από την υπηρεσία σχετικά με την διεξαγωγή ομαδικών παιχνιδιών, καθώς και με γεγονότα η φύση των οποίων προσφέρεται για διεξαγωγή στοιχήματος, είναι αποκλειστικά συμβουλευτικού χαρακτήρα και δεν πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο να εκλαμβάνονται από τους χρήστες των υπηρεσιών ως πηγές επαγγελματικών συμβουλών ή προτάσεων ως προς την με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή αυτών σε δελτίο ή δελτία στοιχήματος ή στοιχημάτων.

Το GRTIPS και τα συνεργαζόμενα με αυτό πρόσωπα δεν φέρουν και δεν αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη ως προς οποιεσδήποτε οικονομικές ή άλλες ζημίες τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε χρήστης των υπηρεσιών εξαιτίας ανακρίβειας, σφάλματος, ελλείψεως ή παραλήψεως οποιασδήποτε πληροφορίας, συμβουλής ή προγνωστικού παρεχόμενου ή προβαλλόμενου στις υπηρεσίες του.

Το GRTIPS διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά καιρούς να τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, τις υπηρεσίες (ή οποιοδήποτε μέρος τους) με ή χωρίς ειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι το GRTIPS δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντί σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή των υπηρεσιών του.

Το GRTIPS θα παρέχει της υπηρεσίες του με κάθε επιμέλεια εν όψει της συνήθους διαμορφωμένης συναλλακτικής πρακτικής στο πεδίο της ανταλλαγής πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα, ευθυνόμενο έναντι των συνδρομητών μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια. Εάν για οιονδήποτε λόγο ανωτέρας βίας, όπως αυτή καθορίζεται από την επιστήμη και νομολογία, είναι αδύνατη η παροχή των υπηρεσιών, συμφωνείτε ανεπιφύλακτα ότι το GRTIPS δεν ευθύνεται έναντι των συνδρομητών.

To GRTIPS καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους. . Όταν ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων το GRTIPS δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

To GRTIPS αν και εφόσον δεχτεί επιχειρηματικές συναλλαγές με διαφημιζόμενους εμπόρους ή εμπορικές εταιρίες δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία σας οιουδήποτε είδους συνεπεία αυτών των συναλλαγών ή ως αποτέλεσμα της παρουσίας των διαφημιζόμενων.

Το σήμα GRTIPS με το τετράφυλλο, το λογότυπο GRTIPS, το GRTIPS.gr, το bet time stories, καθώς και άλλα λογότυπα και ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών του GRTIPS αποτελούν σήματα του GRTIPS. Χωρίς προηγούμενη έγκριση του GRTIPS, συμφωνείτε να μην προβάλλετε ή χρησιμοποιείτε με οιονδήποτε τρόπο τα σήματα του GRTIPS.

Απαγορεύεται αυστηρότατα η αναμετάδοση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, ολική, μερική ή περιληπτική, ή διασκευή, ή κατά παράφραση απόδοση του περιεχομένου του GRTIPS και ιδιαίτερα της ενότητας Bet time Stories, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση ή άδεια του GRTIPS. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου του GRTIPS.gr που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο δίκτυο από το GRTIPS.gr προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο GRTIPS.gr ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ' ύλην Ελληνικά Δικαστήρια. Το GRTIPS ωστόσο έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την παρούσα διάταξη και να εφαρμόσει ή και να ερμηνεύσει τους παρόντες όρους σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας του συνδρομητή και να υπαγάγει τις οποιεσδήποτε διαφορές και στην δικαιοδοσία της χώρας του συνδρομητή.

Η χρήση, αναδημοσίευση, κυκλοφορία κλπ ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ακόμη και μελλοντικό, εκμετάλλευση των στοιχείων χωρίς την γραπτή άδεια του δικαιούχου επισύρει σωρεία αστικών και ποινικών κυρώσεων, ιδίως εκ του νόμου 2121/1993 'περί πνευματικής ιδιοκτησίας', του Π.Κ., και του άρθρου 60 του Α.Κ., ως και άλλων, ειδικότερων νόμων.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας ,

Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την συμμόρφωση με τους όρους του περιεχομένου αυτού.

GRTIPS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δημιουργία αθλητικού περιεχομένου στο διαδίκτυο.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1.ΗΛΙΚΙΑ / ΔΙΑΜΟΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

Το www.grtips.com απαγορεύει την χρήση του σε άτομα που είναι κάτω των 18 ετών και βάσει νόμου χαρακτηρίζονται ανήλικοι και υπογραμμίζει ότι η χρήση των υπηρεσιών του site προσφέρεται μόνο σε ενήλικους.

\

2.ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο site είναι αποκλειστικά ενημερωτικές.

Οποιαδήποτε χρήση τους για παραβίαση της νομοθεσίας απαγορεύεται ρητά.

Το www.grtips.com δεν εγγυάται στους επισκέπτες του για την εγγυρότητα των εκτιμήσεων και των ειδήσεων και σε καμία περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για τις επιλογές οποιουδήποτε επισκέπτη- αναγνώστη.

Το περιεχόμενο του site δεν μπορεί να θεωρηθεί πρόταση ή συμβουλή είτε παρακίνηση είτε καθοδήγηση για να συμμετέχει σε τυχερά παιχνίδια.

Το www.grtips.com ουδεμία ευθύνη φέρει για υπηρεσίες που παρέχουν οι εταιρίες που προβάλλονται στον ιστότοπο, καθώς ο χρήστης έχει άμεση και αποκλειστική επαφή με την ίδια την εταιρία.

Η εταιρία ιδιοκτησίας και οι συνεργάτες του www.grtips.com αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης για αποζημίωση σε περίπτωση έμμεσης ή άμεσης απώλειας ή και με μελλοντικής ζημίας, απεναντίας,έχουν οι ίδιοι δικαίωμα ποινικής ή αστικής δίωξης προς τον οποιονδήποτε θα δυσφημήσει ή θα συκοφαντήσει ή θα παραποιήσει προφορικά το όποιας μορφής περιεχόμενο του www.grtips.com .

3.ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Το www.grtips.com δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των εξωτερικών συνδέσμων που υπάρχουν σε αυτό και οδηγούν σε άλλους δικτυακούς τόπους. Με την αποδοχή των παρόντων ρητά αποδέχεστε ότι το www.grtips.com δεν ευθύνεται άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία σας προκαλείται από ή σε σχέση με την χρήση του περιεχομένου των ως άλλων δικτυακών τόπων.

4.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ότι το περιεχόμενο των παρεχομένων Υπηρεσιών ( δημοσιογραφικά-ενημερωτικά κείμενα,οπτικοακουστικό υλικό)και το λογισμικό που χρησιμοποιείται από το www.grtips.com προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας,περί σημάτων,περί ευρεσιτεχνιών,περί αθέμιτου ανταγωνισμού κλπ. Απαγορεύται ρητά η αναπαραγωγή,η αντιγραφή,η αναδημοσίευση ολική ή μερική,η προώθηση,η αντιγραφή ολική ή μερική,η διασκευή,η έκδοση,η αποθήκευση,η πώληση,η μίσθωση και γενικότερα η χρήση χωρίς δικαίωμα από τον οποιοδήποτε του λογισμικού, του περιεχομένου(κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού) των σημάτων και των διακριτικών γνωρισμάτων,χωρίς να έχει προηγηθεί ρητή συγκατάθεση του www,grtips.com.5.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ <<CHAT>>ΚΑΙ ΣΤΟ <<NEWSLETTER>>

Το www.grtips.com παρέχει στους χρήστες επισκέπτες την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή για την συμμετοχή τους στην ιστοσελίδα μας. Έτσι στο πλαίσιο των προσφερόμενων υπηρεσιών και στη προσπάθεια του να ενισχύσει την διαδραστικότητα,παρέχεται η δυνατότητα να δημοσιεύουν οι επισκέπτες/χρήστες σχόλια,κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό που αφορούν τα άρθρα και το εν γένει περιεχόμενο της ιστοσελίδας,να επικοινωνούν και να εκθέτουν την άποψη τους μέσω του chat. Δια του παρόντος συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι το www.grtips.com δεν φέρουν καμία ευθύνη για την επικαιρότητα,τη διαγραφή ,τη πλημμελή παράδοση ,την αποτυχία στην αποθήκευση των ως άνω περιεχομένων που αποστέλλετε και ως εκ τούτου σας συνιστά να φροντίζετε  εσείς προσωπικά για τη φύλαξη των αρχείων σας.

Σε καμία περίπτωση τα όσα αναγράφονται στο chat δεν εκπροσωπούν τη δική μας άποψη. Υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται. Οποιοσδήποτε θίγεται άμεσα ή έμμεσα από σχόλια αναγνωστών μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας ηλεκτρονικά στο www.grtips.com και θα διαγραφούν άμεσα. Ζητούμε εκ των προτέρων συγγνώμη για οποιαδήποτε σχόλια που ενδεχομένως θίγουν κάποιον (έως ότου διαγραφούν) και ζητούμε την κατανόησή του καθώς είναι live chat.

Το www.grtips.com στην προσπάθειά του να ενισχύσει τη διαδραστικότητα του, δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες του να εγγραφούν στο <<Newsletter>>, την υπηρεσία μέσω της οποίας ενημερώνονται για τα νέα της ιστοσελίδας και του κόσμου του στοιχήματος. Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να διαγραφεί από την υπηρεσία, μπορεί να το κάνει γράφοντας το e-mail του στη φόρμα επικοινωνίας με το κείμενο <<Διαγραφή Newsletter>> (με τους παρόντες όρους σας ενημερώνουμε ότι οι διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που χρησιμοποιούνται από τους επισκέπτες στο chat, καταχωρούνται αυτόματα στη λίστα).

6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - PRIVACY POLICY

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών που συλλέγει η ιστοσελίδα www.grtips.com , κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και σελίδων του. H παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών της ιστοσελίδας   www.grtips.com και οποιωνδήποτε υπηρεσιών δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του  www.grtips.com .

7. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Με την αποδοχή από μέρους σας των παρόντων Όρων Χρήσης και εφόσον επιθυμείτε να συμμετέχετε στο live chat και να εγγραφείτε στο <<Newsletter>>, θα κληθείτε να συμπληρώσετε μια σύντομη φόρμα, επιλέγοντας ένα όνομα χρήστη(username)/ψευδώνυμο και την προσωπική σας διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).  

Στη σύντομη φόρμα που θα υποβάλετε, θα πρέπει να παράσχετε μια αληθινή, ακριβή και ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα ανήκει σε εσάς (Δεδομένα Εγγραφής).\

Το όνομα χρήστη/ψευδώνυμό σας δεν πρέπει να περιέχει λέξεις ή φράσεις απειλητικές, προσβλητικές, επιζήμιες, υβριστικές, ρατσιστικές ή δυσφημιστικές.

Σε περίπτωση που παράσχετε αναληθείς, ανακριβείς, μη έγκυρες ή ελλιπείς πληροφορίες, ή στην περίπτωση που το  www.grtips.com/ έχει επαρκείς ενδείξεις ότι κάποια δεδομένο είναι αναληθή ή ανακριβή ή μη έγκυρα ή ελλιπή το www.grtips.com έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει και να μην επιτρέψει καμία τρέχουσα ή μελλοντική χρήση της ιστοσελίδας από εσάς.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα δεδομένα εγγραφής υπόκεινται στη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η εταιρία δύναται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών που δίδονται στην ιστοσελίδα. Προσωπικά δεδομένα θεωρούνται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο(υποκείμενο των δεδομένων)το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί,άμεσα ή έμμεσα,ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας( όπως όνομα ,σε αριθμό ταυτότητας,σε δεδομένα θέσης ,σε

επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική,φυσιολογική,γενετική,ψυχολογική,οικονομική,πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγου φυσικού προσώπου),ιδίως όσα συλλέγονται με διάφορες Φόρμες Υποβολής Στοιχείων.

Ο χρήστης/επισκέπτης συγκατατίθεται ρητά και ανεπιφύλακτα να διαθέτει τα παραπάνω προσωπικά του δεδομένα στην ιστοσελίδα,όπου αυτό απαιτείται ή του ζητηθεί. Ως συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων νοείται κάθε ένδειξη βουλήσεως ,ελεύθερη,συγκεκριμένη,ρητή και εν πλήρη επίγνωση,με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί ,με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν .Ο χρήστης/επισκέπτης έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεση του ανά πάσα στιγμή με επικοινωνία του με τον διαχειριστή (administrator) του www.grtips.com.Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προς την ανάκληση της. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των επιμέρους υπηρεσιών που σας παρέχει το www.grtips.com,και την εξυπηρέτηση της εύρυθμης λειτουργίας του δικτυακού τόπου. Η εταιρία δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για ενημερωτικούς σκοπού ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων(newsletter)προς τον εγγεγραμμένο χρήστη/επισκέπτη,εκτός εάν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο και το εκφράζει ρητώς στην επικοινωνία του προς το www.grtips.com. Η εταιρία δεν διαθέτει προς πώληση προσωπικά δεδομένα τρίτων ή των χρηστών/επισκεπτών της παρούσας ιστοσελίδας. Επίσης δεν μεταφέρει ή δημοσιοποιεί προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών της ιστοσελίδας σε τρίτους,εκτός εάν νόμος ή απόφαση δικαστηρίου ορίζει διαφορετικά ή ζητηθεί οποιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας και την πραγματοποίηση των λειτουργιών της ή όταν έχει την ρητή συγκατάθεση χρηστών για τον οποιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίησης των προσωπικών τους στοιχείων.

Η εταιρία είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των δεδομένων που έχουν αποστείλει οι χρήστες/επισκέπτες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών-πληροφοριών.Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή (administrator) του www.grtips.com προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου,τη διόρθωση αυτού ή τη διαγραφή του.

9.COOKIES

H ιστοσελίδα www.grtips.com μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη ορισμένου υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του .Χρησιμοποιούνται μόνο για την διευκόλυνση πρόσβασης του αναγνώστη στο περιεχόμενο του στην ιστοσελίδα www.grtips.com .

10. ADDRESSES

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στην συνέχεια στην ιστοσελίδα www.grtips.com κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

11. ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Στην περίπτωση που έχετε κάποια παράπονα,αξιώσεις,ή διαφωνίες όσον αφορά στο αποτέλεσμα των λειτουργιών ή οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας μας,σας παρακαλώ επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.

12.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι και προυποθέσεις χρήσης του www.grtips.com καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους,διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο,το εφαρμοστέο δίκαιο της Ευρωπαικής Ένωσης (κανονισμοί των οργάνων της ΕΕ κτλ)και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.  Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρων όρων καταστεί αντίθετη προς οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία,κανονισμό κτλ,παύει αυτοδικαίως να ισχύει,χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το www.grtips.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους χρήσης του παρόντος site ανά πάσα στιγμή χωρίς να υποχρεούται να ενημερώσει κάποιον νωρίτερα.